શ્રી જલારામ મંદિર માં દ્વિતીય પાટોત્સવ દરમિયાન આવનારા પ્રસંગો માં યજમાન તરીકે નો લ્હાવો લેવા માટે સંપર્ક કરો 

ચિરાયુ  - 708-975-0076 
બકુલ  - 847-951-9509 
હસમુખ - 847-371-1098 

Darshan & AARTI TIMINGS

EVERYDAY

7:00 AM -  12:30 PM

3:30 PM - 8:30 PM

Mandir will be closed between 12:30 PM to 3:30 PM Daily


AArti:

EVERYDAY

7:30 AM, 9:00 AM, 7:30 PM

MANDIR Calendar 2018

​Mandir ​ACTIVITIES

TITHI YOJNA - 2018

​​Shree Jalaram Mandir

425 Illinois Blvd., Hoffman Estates IL 60169
​(847) 490 - JALA (5252)